Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8

Hòa Thượng Tịnh Không
SKU 2413700254341
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
Nhà xuất bản NXB Phương Đông
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Tác giả Hòa Thượng Tịnh Không
Dịch Giả Vọng Tây
Số trang 455
Ngày xuất bản 07-2017

Giới thiệu

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8

Trích lời giảng của Lão Pháp sư Tịnh Không: “… các vị phải nên biết, quyển kinh này là có cả Nhân và Quả, không gì bằng. Kinh có Nhân có Quả có mấy loại vậy? Ngoài bộ kinh Vô Lượng Thọ này của chúng ta ra còn Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa có Nhân có Quả, trong các kinh khác đều không có. Cho nên từ xưa đến nay các tổ sư đại đức dường như đều công nhận “Hoa Nghiêm” “Pháp Hoa” là Nhất Thừa giáo.

Pháp Nhất Thừa trên cả Đại Thừa. Ngoài ra còn có một bộ kinh “Kinh Phạm Võng” cũng là thuộc về kinh Nhất Thừa. Cho nên các tổ sư đại đức thời xưa công nhận kinh Nhất Thừa ở Trung Quốc chỉ có ba loại trên. Tuy nhiên, riêng quyển “Kinh Vô Lượng Thọ” này lại là Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa. Vì sao vậy? “Hoa Nghiêm” đến sau cùng “mười đại nguyện vương cầu về Cực Lạc” mới viên mãn thành Phật. Còn quyển kinh này mỗi câu, mỗi chữ đều là nói Phật quả cứu cánh nên “Hoa Nghiêm” cũng quy về “Vô Lượng Thọ” cho nên ngài mới nói bộ kinh này là Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa, Vô Thượng Thừa. Ngày nay chúng ta có may mắn gặp được Kinh này cũng có thể nói thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp đã chín muồi…”